ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος περιλαμβάνει τις παρακάτω δέσμες εργασίας με τις επιμέρους δράσεις:

 

Δέσμη Εργασίας 1: Αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο, τις πολιτικές διαχείρισης των αστικών λυμάτων καθώς και τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις των Αρμόδιων Φορέων και Αρχών

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

 

Ανάλυση του Κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση των αστικών λυμάτων

Εξέταση και ανάλυση όλων των Κοινοτικών Οδηγιών και Κανονισμών που άπτονται θεμάτων διαχείρισης αστικών λυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, θα παρατεθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία αναφορικά με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις λειτουργίας συστημάτων επεξεργασίας, ελέγχου και παρακολούθησης των συστημάτων αυτών, απαιτήσεις ποιότητας επεξεργασμένων αποβλήτων και φυσικών αποδεκτών, υποχρεώσεις και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων (φορείς διαχείρισης και αρμόδιοι δημόσιοι φορείς κ.λπ.

 

2. Ανάλυση και αξιολόγηση υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που εφαρμόζεται στην Κύπρο

Εξέταση του υφιστάμενου νομοθετικόυ πλαισίου της Κύπρου που αφορά σε θέματα διαχείρισης αστικών λυμάτων και λειτουργίας αντίστοιχων μονάδων επεξεργασίας, και σύγκρισή του με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το αντίστοιχο Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο

 

3. Ανάλυση υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων των φορέων που εμπλέκονται στον έλεγχο και παρακολούθηση των μονάδων επεξεργασίας

Εξέταση με βάση τα προβλεπόμενα από το Κοινοτικό και Κυπριακό νομοθετικό πλαίσιο και αποτύπωση των υποχρεώσεων όλων των φορέων που έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχο των μονάδων επεξεργασίας.

 

 

 

4. Αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την παραγωγή και διαχείριση λυμάτων στην Κύπρο

Πλήρης καταγραφή και αξιολόγηση των στοιχείων αναφορικά με τα δημογραφικά στοιχεία του νησιού, την αντίστοιχη παραγωγή λυμάτων και τα υφιστάμενα έργα επεξεργασίας - διαχείρισης λυμάτων. Επίσης θα αποτυπωθεί η εικόνα σχετικά με τον προγραμματισμό νέων έργων. Τέλος, θα καταγραφούν και θα αξιολογηθούν στοιχεία που αφορούν στα φράγματα του νησιού, δεδομένου ότι αυτά αποτελούν πηγή παραγωγής πόσιμου νερού.

 

5. Αναλυτική παρουσίαση των υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων στην Κύπρο

Πλήρης περιγραφή όλων των στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία των 5 βιολογικών σταθμών στα αστικά κέντρα, τη κεντρική μονάδα Βαθιάς Γωνιάς και επίσης περιγραφή στοιχείων για τις μονάδες που λειτουργούν σε αγροτικές περιοχές.

 

Δέσμη Εργασίας 2: Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για τη διενέργεια των δειγματοληψιών, των μετρήσεων και των αναλύσεων.

Κατά τη δεύτερη δέσμη εργασίας προβλέπεται να υλοποιηθούν τα εξής:

 

1.      Οδηγός για τη διενέργεια δειγματοληψιών

Σύνταξη πλήρους οδηγού, ο οποίος θα καθορίζει τις τεχνικές, τα σημεία και τη συχνότητα των δειγματοληψιών που πρέπει να διενεργούνται. Επίσης, καθορισμός των απαιτήσεων σε εξοπλισμό (είδος και χωρητικότητα δειγματοληπτών) και σε προσωπικό. Επιπλέον, θα καθορισθούν οι πρακτικές για τη μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο, οι τεχνικές και τα μέσα συντήρησης των δειγμάτων κ.λπ. Τέλος, θα αναπτυχθεί προς συμπλήρωση κατάλληλο πρωτόκολλο όπου θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία που θα αφορούν στη διενέργεια κάθε δειγματοληψίας.

 

2.      Οδηγός για τη διενέργεια μετρήσεων και αναλύσεων

Σύνταξη αναλυτικού οδηγού, όπου θα περιγράφονται οι παράμετροι που πρέπει να ελέγχονται, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποτίμηση του ρυπαντικού φορτίου των ανεπεξέργαστων και επεξεργασμένων δειγμάτων καθώς και των δειγμάτων για έλεγχο της ποιότητας των φυσικών αποδεκτών (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα κ.λπ). Για κάθε παράμετρο θα καθορισθούν οι πρότυπες μέθοδοι που ενδείκνυται να εφαρμοσθούν καθώς και οι ανάγκες σε προσωπικό που θα διενεργεί τις μετρήσεις και αναλύσεις των δειγμάτων. Τέλος, θα αναπτυχθεί προς συμπλήρωση κατάλληλο πρωτόκολλο όπου θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία που θα αφορούν στη διενέργεια κάθε σειράς μετρήσεων και αναλύσεων.

 

3.      Καθορισμός απαιτήσεων σε εξοπλισμό για τη διενέργεια των αναλύσεων και μετρήσεων

Καθορισμός των απαιτήσεων σε εξοπλισμό για τη διενέργεια των αναλύσεων και μετρήσεων. Ο εξοπλισμός αυτός θα περιλαμβάνει όργανα συνεχούς ελέγχου παραμέτρων, φορητά όργανα μέτρησης και μόνιμο εργαστηριακό εξοπλισμό. Για όλα τα όργανα και τις συσκευές θα καθορισθούν οι απαιτούμενες προδιαγραφές λειτουργίας και χρήσης τους.

 

4.      Καθορισμός περιορισμών και απαιτήσεων για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Καθορισμός των περιορισμών και προϋποθέσεων για την ορθολογική λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους και η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και αστοχιών. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ποσότητα, την ποιότητα και το ρυπαντικό φορτίο των εισερχομένων αποβλήτων. Θα καθορισθούν τα κριτήρια ποιότητας και τα ανώτερα επιτρεπτά όρια για απόρριψη των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στο δίκτυο συλλογής μέσω του οποίου οδηγούνται στην κάθε μονάδα επεξεργασίας. Επίσης, θα καθορισθούν τα επιτρεπτά όρια για την ασφαλή τελική απόρριψη των επεξεργασμένων αποβλήτων ανά αποδέκτη καθώς και τα αντίστοιχα όρια ποιότητας των αποδεκτών, με βάση και την εμπειρία από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

 

 

Δέσμη Εργασίας 3: Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον έλεγχο και παρακολούθηση των μονάδων επεξεργασίας των αστικών λυμάτων

Σε αυτή τη δέσμη εργασιών περιλαμβάνονται τα εξής:

 

1. Ανάπτυξη εντύπων για την καταχώρηση στοιχείων και δεδομένων που αφορούν στη λειτουργία της κάθε μονάδας επεξεργασίας – Διαδικασίες συμπλήρωσης εντύπων και τήρησης μητρώου – Καθορισμός διαδικασιών για την υποβολή αναφορών προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας

 

Με βάση τα στοιχεία που θα καταγράφονται στα πρωτόκολλα των δειγματοληψιών και αναλύσεων, θα αναπτυχθεί κατάλληλο έντυπο καταχώρησής τους, στο οποίο θα αποτυπώνεται πλήρως η εικόνα της λειτουργίας της κάθε μονάδας. Επίσης, θα αναπτυχθεί κατάλληλο φύλλο εργασίας όπου θα καταγράφονται τα αποτελέσματα από την επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των στοιχείων. Τέλος, θα αναπτυχθεί κατάλληλο έντυπο για την υποβολή αναφορών σχετικά με τη λειτουργία της κάθε μονάδας από τα Συμβούλια Αποχέτευσης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας (reporting).

 

2. Σχεδιασμός κατάλληλου λογισμικού συστήματος για την καταχώρηση των στοιχείων από τους φορείς διαχείρισης των μονάδων επεξεργασίας

 

Με βάση τα έντυπα που θα αναπτυχθούν στο σημείο 1, θα σχεδιασθεί κατάλληλο λογισμικό σύστημα για την εισαγωγή των στοιχείων σε βάση δεδομένων, υποστηριζόμενη από τα κατάλληλα προγράμματα επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων αυτών. Θα καθορισθούν οι προδιαγραφές για τη δημιουργία και τη χρήση του λογισμικού συστήματος, το οποίο προβλέπεται να εγκατασταθεί σε κάθε μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Με τον τρόπο αυτό, οι φορείς διαχείρισης θα μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα αναφορικά με τη λειτουργία και το ιστορικό της μονάδας, να εντοπίζουν άμεσα τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες και να παρέχουν στοιχεία στους αρμόδιους φορείς. Επίσης, θα είναι σε θέση να υποβάλλουν πλήρεις και αντιπροσωπευτικές αναφορές προς τις αρμόδιες δημόσιες Υπηρεσίες, τόσο ανά τακτά χρονικά διαστήματα όσο και στις περιπτώσεις υποβολής έκτακτων αναφορών.

 

3. Σχεδιασμός λογισμικού συστήματος για τον έλεγχο της λειτουργίας και της απόδοσης των μονάδων επεξεργασίας από τις αρμόδιες δημόσιες Υπηρεσίες

 

Θα σχεδιασθεί κατάλληλο λογισμικό στο Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων στο οποίο θα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν σε κάθε μονάδα επεξεργασίας. Τα στοιχεία θα καταχωρούνται με βάση το περιεχόμενο των αναφορών που θα υποβάλλουν οι φορείς διαχείρισης των μονάδων. Επιπλέον, το σύστημα θα σχεδιασθεί με τρόπο τέτοιο που να επιτυγχάνεται on- line σύνδεση με τα αντίστοιχα συστήματα των μονάδων επεξεργασίας. Επίσης, θα παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα ανάλυσης στοιχείων και στατιστικής επεξεργασίας τόσο ανά μονάδα επεξεργασίας όσο και για το σύνολο των μονάδων που βρίσκονται σε λειτουργία στη χώρα και θα είναι εφοδιασμένο με κατάλληλο σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών – GIS (χαρτογραφική αποτύπωση των μονάδων). Με τον τρόπο αυτό, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα μπορούν να έχουν άμεση εικόνα για κάθε μονάδα επεξεργασίας και για το σύνολο των μονάδων και επιπλέον το σύστημα θα αποτελεί βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των μονάδων και την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής. Ακόμη, θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη λήψη δεδομένων τα οποία είναι απαραίτητα για την υποβολή αναφορών (reporting) προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Eurostat κ.λπ)

 

 

Δέσμη Εργασίας 4: Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων – Καταγραφή στοιχείων  αναφορικά με τη σύσταση των αστικών λυμάτων, των επεξεργασμένων αποβλήτων και των φυσικών αποδεκτών - Εισηγήσεις

Στα πλαίσια της τέταρτηε δέσμης εργασίας θα υλοποιηθούν τα εξής:

 

1. Πραγματοποίηση δειγματοληψιών

Για τις υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων, θα πραγματοποιηθούν δειγματοληψίες (είσοδος και έξοδος συστημάτων επεξεργασίας, φυσικοί αποδέκτες στην εγγύτερη περιοχή κ.λπ) και αναλύσεις των δειγμάτων, με σκοπό να προσδιορισθεί το ρυπαντικό φορτίο των εισερχομένων αποβλήτων, η ποιότητα των επεξεργασμένων εκροών και των πιθανών επιπτώσεων στους φυσικούς αποδέκτες της περιοχής (έδαφος, επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, ακτές κολύμβησης κ.λπ). Η διενέργεια των δειγματοληψιών και των αναλύσεων θα γίνει με βάση πρότυπες τεχνικές και μεθόδους και με διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, όπως αυτές θα αναπτυχθούν στη δέσμη εργασιών 2.

 

Στις περιπτώσεις που τα συστήματα επεξεργασίας δέχονται και υγρά βιομηχανικά απόβλητα, θα γίνει πλήρης καταγραφή των βιομηχανικών μονάδων που διοχετεύουν τα απόβλητα τους σε κάθε σύστημα επεξεργασίας (αριθμός και είδος μονάδων, παραγωγικές διαδικασίες που εφαρμόζονται σε κάθε βιομηχανία, λήψη και ανάλυση δειγμάτων κ.λπ). Με τον τρόπο αυτό θα προσδιορισθεί το ρυπαντικό φορτίο των βιομηχανικών αποβλήτων που οδηγούνται για επεξεργασία στα συστήματα βιολογικής επεξεργασίας, θα εκτιμηθεί η επιβάρυνση που προκαλούν στα συστήματα αυτά καθώς και τα πιθανά προβλήματα που δημιουργούν στα συστήματα επεξεργασίας. Και στην περίπτωση αυτή, οι δειγματοληψίες και αναλύσεις θα γίνουν με βάση τις προβλεπόμενες πρότυπες μεθόδους και τεχνικές.

 

Με τις παραπάνω δράσεις, θα εκτιμηθεί η απόδοση των υφιστάμενων συστημάτων επεξεργασίας και ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα γίνουν και οι κατάλληλες εισηγήσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

 

Τονίζεται ότι ο εξοπλισμός που θα απαιτηθεί για τη διενέργεια των δειγματοληψιών και αναλύσεων, θα παρασχεθεί από το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Όπου απαιτηθεί, θα αγορασθεί συμπληρωματικός εξοπλισμός και όργανα μέτρησης, τα οποία μετά την ολοκλήρωση του έργου θα  παραμείνουν στο Εργαστήριο του Τμήματος Ανάπτυξης Υδάτων για κάλυψη των αναγκών του σε εργαστηριακή υποδομή. Επίσης, η διενέργεια των δειγματοληψιών και αναλύσεων θα γίνει από την ερευνητική ομάδα του έργου ενώ παράλληλα θα γίνει εκπαίδευση προσωπικού της κάθε μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι μονάδες να είναι αυτάρκεις σε εξειδικευμένο προσωπικό.

 

 

4. Συμπλήρωση εντύπων - καταχώρηση στοιχείων και δεδομένων που αφορούν στη λειτουργία της κάθε μονάδας επεξεργασίας - Τήρηση μητρώου – Σύνταξη αναφορών προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας

 

Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν κατά τη διενέργεια των δειγματοληψιών και αναλύσεων και τα οποία θα εμπεριέχονται στα αντίστοιχα πρωτόκολλα, θα καταχωρηθούν στο αντίστοιχο έντυπο καταχώρησης και τη βάση δεδομένων, έτσι ώστε να αποτυπωθεί  πλήρως η εικόνα της λειτουργίας της κάθε μονάδας. Επίσης, τα στοιχεία από το έντυπο καταχώρησης θα χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω επεξεργασία και στατιστική ανάλυση, με χρήση του κατάλληλου λογισμικού συστήματος.

 

Παράλληλα θα γίνει εκπαίδευση προσωπικού της κάθε μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι μονάδες να είναι αυτάρκεις σε εξειδικευμένο προσωπικό.

 

 

Δέσμη Εργασίας 5: Εφαρμογή της μεθοδολογίας ελέγχου και παρακολούθησης των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Κύπρου

Κατά τη δέσμη αυτή θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

 

1. Ανάπτυξη και χρήση λογισμικού συστήματος για την καταχώρηση των στοιχείων από τους φορείς διαχείρισης των μονάδων επεξεργασίας

Θα αναπτυχθεί το προβλεπόμενο στο σημείο 2 της Δέσμης Εργασίας 3, λογισμικό σύστημα για όλες τις υφιστάμενες και προβλεπόμενες μονάδες επεξεργασίας και θα εισαχθούν σε αυτό τα στοιχεία των συμπληρωμένων εντύπων της δέσμης εργασίας 4. Επίσης, με τη χρήση του λογισμικού συστήματος θα γίνει επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό, οι φορείς διαχείρισης θα έχουν πλήρη εικόνα αναφορικά με τη λειτουργία της μονάδας και θα μπορούν άμεσα, να παρέχουν στοιχεία στους αρμόδιους φορείς. Για το σκοπό αυτό, θα συμπληρωθεί το έντυπο υποβολής αναφορών σχετικά με τη λειτουργία της κάθε μονάδας προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας (reporting). Παράλληλα θα γίνει εκπαίδευση προσωπικού της κάθε μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι μονάδες να είναι αυτάρκεις σε εξειδικευμένο προσωπικό για τη χρήση του λογισμικού συστήματος.

 

 

 

Ανάπτυξη και χρήση λογισμικού συστήματος για τον έλεγχο της λειτουργίας και της απόδοσης των μονάδων επεξεργασίας από την αρμόδιες Υπηρεσίες – Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

 

Θα αναπτυχθεί το λογισμικό που προβλέπεται να σχεδιασθεί στο σημείο 3 της Δέσμης Εργασίας 3, το οποίο και θα εγκατασταθεί στο Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων, στο οποίο θα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν σε κάθε μονάδα επεξεργασίας. Τα στοιχεία θα καταχωρηθούν με βάση τα συμπληρωμένα έντυπα αναφορών που θα υποβάλλουν οι φορείς διαχείρισης των μονάδων.

 

Επιπλέον, το σύστημα θα κατασκευασθεί σε on-line σύνδεση με τα αντίστοιχα συστήματα των μονάδων επεξεργασίας.

 

Ακόμη, θα γίνει ανάλυση και στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που θα συλλεχθούν τόσο ανά μονάδα επεξεργασίας όσο και για το σύνολο των μονάδων που βρίσκονται σε λειτουργία και θα γίνει χαρτογραφική αποτύπωση των μονάδων. Με τον τρόπο αυτό, οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα αποκτήσουν άμεση εικόνα για κάθε μονάδα επεξεργασίας και για το σύνολο των μονάδων και επιπλέον θα έχουν τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου και παρακολούθησης των υφιστάμενων μονάδων. Τέλος, τα δεδομένα που θα συλλεχθούν, θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη και υποβολή των απαραίτητων αναφορών (reporting) προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Eurostat κ.λπ), που θα προκύψουν κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου.

 

Παράλληλα θα γίνει εκπαίδευση, έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση του έργου, το Τμήμα να διαθέτει  εξειδικευμένο προσωπικό χρήσης του λογισμικού συστήματος.

 

 

Δέσμη Εργασίας 6: Διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος

Σε αυτή τη δέσμη εργασίας περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι δράσεις που στοχεύουν στην ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην Κύπρο αλλά και όλης της επιστημονικής κοινότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σχετικά με το πρόγραμμα, τους στόχους του, την πρόοδο και τα αποτελέσματά του.

 

Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τη διάδοση των πληροφοριών και αποτελεσμάτων είναι:

§         Συναντήσεις των ομάδων εργασίας

§         Έκδοση έντυπου υλικού, το οποίο θα περιγράφει το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του

§         Σεμινάρια εκπαίδευσης για τους χρήστες της προτεινόμενης μεθοδολογίας και τεχνογνωσίας

§         Ημερίδες για την πληροφόρηση του κοινού

§         Δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά

§         Διεθνές συνέδριο, το οποίο θα λάβει χώρα στην Κύπρο και θα προσκληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς από την Κύπρο αλλά και επιστήμονες και ειδικοί που δραστηριοποιούνται διεθνώς, εκπρόσωποι κρατών-μελών και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 

 

Δέσμη Εργασίας 7: Συντονισμός-Διαχείριση και Σύνταξη εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η συγκεκριμένη δέσμη εργασίας περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για το συντονισμό όλου του προγράμματος, τη διαχείριση των πόρων και την οργάνωση του προσωπικού που θα φέρει εις πέρας το πρόγραμμα.

 

Το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων αναλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα την επίβλεψη των εργασιών όλου του προγράμματος, τον καθορισμό των προτεραιοτήτων, τη διάδοση και γνωστοποίηση των πληροφοριών, κ.λπ. Το ΕΜΠ αναλαμβάνει την τεχνική και επιστημονική επίβλεψη των εργασιών του προγράμματος.

 

Στις εργασίες της δέσμης αυτής περιλαμβάνεται και η συγγραφή των εκθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να ενημερώνεται για την πρόοδο των εργασιών.