ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ

 

Η Κύπρος, η οποία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρέωση ως κράτος – μέλος να εφαρμόσει πλήρως τα προβλεπόμενα από την Κοινοτική νομοθεσία και πολιτική. Έτσι, διαμορφώνει και την αντίστοιχη πολιτική που απαιτείται για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων, με στόχο την προστασία τόσο της δημόσιας υγείας όσο και του φυσικού περιβάλλοντος.

 

Η ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των συστημάτων επεξεργασίας αστικών λυμάτων στην Κύπρο αποτελεί επιτακτική ανάγκη για να μπορέσει η χώρα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Κοινοτικών Οδηγιών καθώς και άλλων Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Στα πλαίσια αυτά υλοποιείται το παρόν έργο το οποίο εκπονείται από το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων (ανάδοχος φορέας) του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου σε συνεργασία με τη Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεργαζόμενος φορέας), με συντονιστή του έργου την κ. Μ. Ζαχαρίου Δώδου - Προϊσταμένη Υπηρεσίας Αποχετεύσεων και επιστημονικό υπεύθυνο την κ. Μ.Λοϊζίδου, καθηγήτρια ΕΜΠ. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες (έναρξη: 01/09/2002, λήξη: 28/02/2005).

 

Αποδέκτες του προτεινόμενου έργου είναι οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων και στον έλεγχο της λειτουργίας και παρακολούθησής τους. Ειδικότερα, οι φορείς αυτοί είναι το Τμήμα Ανάπτυξης Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως ο αρμόδιος φορέας για προώθηση αποχετευτικών έργων σε αγροτικές περιοχές καθώς και τα αντίστοιχα Συμβούλια Αποχετεύσεως τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.

 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα διαχείρισης των μονάδων βιολογικού καθαρισμού στοχεύει στην αποδοτικότερη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας των αστικών λυμάτων, στην τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των υπευθύνων και των χειριστών των εγκαταστάσεων σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία των μονάδων αυτών, στην τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών σχετικά με τον έλεγχο και την παρακολούθηση των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων της χώρας, στην κάλυψη του κενού της ενημέρωσης από τους διαχειριστές των μονάδων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της χώρας και των Υπηρεσιών της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διάφορους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και τέλος, την πλήρη εναρμόνιση της περιβαλλοντικής πολιτικής της Κύπρου με τα προβλεπόμενα από την αντίστοιχη Κοινοτική.

 

Σε επίπεδο φορέων διαχείρισης των μονάδων επεξεργασίας, το έργο στοχεύει στην παροχή όλης της απαραίτητης τεχνογνωσίας  η  οποία θα εξασφαλίζει:

·        συνεχή και απρόσκοπτο έλεγχο καθώς και συστηματική παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας

·        εναρμόνιση της λειτουργίας της μονάδας με τα προβλεπόμενα από την Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία

·        αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος επεξεργασίας

·        καθορισμό δράσεων για τη βελτίωσή του συστήματος ή/και την αντιμετώπιση προβλημάτων και αστοχιών, όπου παρατηρηθούν

·        έλεγχο μετρήσεων

·        ανάπτυξη λογισμικού συστήματος καταγραφής στοιχείων και παρακολούθησης της λειτουργίας του συστήματος επεξεργασίας

·        εκπαίδευση προσωπικού των μονάδων

 

Σε επίπεδο δημόσιου φορέα (αρμόδιοι ελεγκτές του Υπουργείου) το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην παροχή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για:

·        τις προδιαγραφές για την παρακολούθηση της λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας

·        τη συνεχή και άμεση εποπτεία της λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας

·        τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των μονάδων επεξεργασίας και τήρησης των όρων που έχουν τεθεί για την ασφαλή λειτουργία τους, μέσω του υφιστάμενου συστήματος αδειοδότησης

·        τον άμεσο έλεγχο της συμμόρφωσης τους με τα προβλεπόμενα από την εθνική και Κοινοτική νομοθεσία

·        το υφιστάμενο σύστημα χορήγησης αδειών για τη λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων

·        την άμεση παροχή στοιχείων και δεδομένων από τους αρμόδιους φορείς της Κύπρου, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Eurostat κ.λπ.) σε θέματα που αφορούν στη λειτουργία των μονάδων βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων στην Κύπρο

·        την εγκατάσταση και λειτουργία κατάλληλου λογισμικού συστήματος για τον έλεγχο της λειτουργίας  των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων

·        την εγκατάσταση και λειτουργία λογισμικού συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης στοιχείων και ετοιμασίας αναφορών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς

·        την εγκατάσταση και λειτουργία γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών όπου θα αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στην παραγωγή, διαχείριση και διάθεση των λυμάτων, τους υδάτινους αποδέκτες, κ.λπ.